Maa Kripa Jyotish
WOWSlider generated by WOWSlider.com
Kundali

Janam Kundali is Graphical representation of Planets at time of your Birth in a specific method developed by ancient yogis. It predicts your future, tells about yourself, your problems, how to overcome them, what to do and what not to do. It is just a prediction based on astrological data collected from the time and date of birth of a person. Many believe that astrology plays an important role in ones life.


Jyotish is Netra (Eyes) of the GOD as per Rigvedas. The God only knows 100% past and future happenings about the earth and mankind. An astrologer’s (Jyotishi) , who is a man, also tries to know in the same perspectives, on the basis of sage’s and Maharishi’s observations, by studying and the Princiles and rules made by them and implementing the same in practice practically.. More the experienced Astrologer, more predictions will be true/get success. Here it is true thatThe Jyotishi who has the faith in the God and the Guru and has their the blessings can predict and foretell the future events as near as possible.


Jai Siya Ram * Jai Mata di * Jai Gurudev.

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
नवग्रह ध्यानश्लोकम्
श्लोकं

सरस्वती श्लोकं

सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥
या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता ।
या वीणा वरदण्ड मण्डित करा, या श्वेत पद्मासना ।।
या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्-देवैः सदा पूजिता ।।
सा माम् पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा ।

लक्ष्मी श्लोकं

लक्ष्मीं क्षीरसमुद्र राज तनयां श्रीरङ्ग धामेश्वरीम् ।
दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपाङ्कुराम् ।
श्रीमन्मन्ध कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधराम् ।
त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॥

अपराध क्षमापण स्तोत्रं

अपराध सहस्राणि, क्रियन्तेஉहर्निशं मया ।
दासोஉय मिति मां मत्वा, क्षमस्व परमेश्वर ॥
करचरण कृतं वा कर्म वाक्कायजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम् ।
विहित मविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व
शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाबुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॥

शान्ति मन्त्रं

असतोमा सद्गमया ।
तमसोमा ज्योतिर्गमया ।
मृत्योर्मा अमृतङ्गमया ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत् ॥
ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ नौ॑ भुनक्तु ।
स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै ।
ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै॓ ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

Find Us On

Valid XHTML 1.0 Transitional